Klachtenregeling

De interne en externe klachtenprocedure van Kinderdagverblijf Dolfijn

Dolfijn vindt het belangrijk om zorgvuldig met klachten om te gaan. Wij willen namelijk dat kinderen en ouders tevreden zijn en blijven. Op 1 januari 2016 is het wettelijk klachtrecht voor ouders die kinderopvang afnemen van kracht geworden binnen de Wet Kinderopvang. Dolfijn heeft een hierop afgestemde procedure voor klachtenbehandeling. Een onderdeel van deze klachtenprocedure is de aansluiting van onze organisatie bij de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen.

Iedere ouder van kinderdagverblijf Dolfijn heeft het recht een klacht in te dienen als ze niet tevreden zijn over de opvang van hun kind(eren). Bij onvrede kunnen ouders contact zoeken met de direct betrokken leidster of de leidinggevende. Wij streven er naar om met onze interne klachtenprocedure de klachten van ouders naar tevredenheid op te lossen. Dikwijls is er sprake van een misverstand en kan de betreffende leidster de ouders naar tevredenheid uitleg geven.

De interne klachtenprocedure

Kinderdagverblijf Dolfijn heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de directie. Zij is te bereiken per email: info@kinderdagverblijfdolfijn.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk d.m.v. een klachtenformulier ingediend.

Mocht interne klachtenafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.

Voortraject klacht

Als een ouder een klacht heeft gaan we er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de directie. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.

Indienen klacht

1.1  Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend (met het klachtenformulier zie bijlage). De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht.

1.2   Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en  kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

Klachtenformulier

Download hier het klachtenformulier van Dolfijn:

Klachtenformulier (Pdf)

© 2024 Kinderdagverblijf Dolfijn