Visie en beleid

Kwaliteit en veiligheid

Kinderdagverblijf Dolfijn voert een verantwoord hygiëne en gezondheidsbeleid. Dit is onderdeel van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie. Hiervoor is een model ontwikkeld dat we gebruiken. Daarbij moet bestaande wet- en regelgeving in acht genomen worden. Voor kleine kinderen die nog niet veel weerstand hebben opgebouwd, is een schone omgeving van groot belang.

Zie ook: GGD Inspecties en Kinderopvangtoeslag

Pedagogisch beleid

Visie

Elk kind is uniek. Zijn ontwikkeling is een samenspel van aanleg, het opvoedings-klimaat, omgeving en zelfbepaling. Bij Dolfijn wordt gericht aandacht besteed aan de individuele ontwikkeling van ieder kind. Het is de bedoeling dat de kinderen zich uiteindelijk zullen ontwikkelen tot sociale en evenwichtige mensen die hun talenten onderkennen en benutten.

Het betekenisvol- en ervaringsleren zijn sleutelwoorden in onze benadering van de kinderen.

Pedagogisch hoofddoel

Het pedagogisch hoofddoel van kinderdagverblijf Dolfijn steunt op de volgende drie pijlers:
1. Emotioneel vrij zijn
2. Nieuwsgierig zijn
3. Een gezond zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld hebben

Pedagogische basisdoelen

Voor de pedagogische onderbouwing is gekozen voor de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven, te weten:
1. Het bieden van een gevoel van veiligheid
2. Het bevorderen van persoonlijke competentie
3. Het bevorderen van de sociale competentie
4. Socialisatie: aanbieden van regels, normen en waarden (cultuur)

Het volledig pedagogisch beleid ligt ter inzage op Kinderdagverblijf Dolfijn.

Oudercommissie

In het kader van de Wet Kinderopvang is ieder kinderdagverblijf wettelijk verplicht om een oudercommissie te hebben. Deze oudercommissie wordt door het kinderdagverblijf ingesteld. De leden van de oudercommissie worden door ouders gekozen uit ouders van wie de kinderen bij Dolfijn worden opgevangen.

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de kinderen en de ouders, door mee te praten over het beleid van het kinderdagverblijf (dagopvang en buitenschoolse opvang).

Voor meer informatie en contact: Oudercommissie

Voeding

We willen verantwoorde voeding aanbieden op het kinderdagverblijf. Verantwoorde voeding betekent: gevarieerd, niet te zoet, niet te zout en weinig verzadigd vet, voldoende groente en fruit. Variatie is belangrijk in de voeding, het stimuleert de smaakontwikkeling en variatie vermindert de kans op het ontwikkelen van intolerantie en allergieën.

Wat eten we deze week…

We hebben daarom iedere week een bepaald aanbod voor de kinderen waar ze uit kunnen kiezen. Zo wordt het ook moeilijker om altijd voor dezelfde keuze te gaan. Bijvoorbeeld 2 soorten hartig beleg, 2 soorten zoet beleg, fruit van het seizoen enz.

Het schema “wat eten we deze week” komt op het memo bord van de groepen te hangen zodat ouders weten wat hun kind die week te eten krijgt op de dagopvang. Zo kunnen ze thuis evt. het aanbod hierop aanpassen zodat ze een gevarieerd aanbod krijgen.

De schema’s worden aangepast/aangevuld met seizoensfruit en evt. feestdagen zoals kerstlunch, Sinterklaas etc.

Bijzonderheden

Baby’s volgen het schema dat de ouders aangeven. Als ouders speciale wensen hebben m.b.t. tot voeding bijv. in verband met allergieën/diëten/geloofsovertuiging enz. wordt daar rekening mee gehouden.  

Klachtenregeling

De interne en externe klachtenprocedure van Kinderdagverblijf Dolfijn

Dolfijn vindt het belangrijk om zorgvuldig met klachten om te gaan. Wij willen namelijk dat kinderen en ouders tevreden zijn en blijven. Op 1 januari 2016 is het wettelijk klachtrecht voor ouders die kinderopvang afnemen van kracht geworden binnen de Wet Kinderopvang. Dolfijn heeft een hierop afgestemde procedure voor klachtenbehandeling. Een onderdeel van deze klachtenprocedure is de aansluiting van onze organisatie bij de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen.

Iedere ouder van kinderdagverblijf Dolfijn heeft het recht een klacht in te dienen als ze niet tevreden zijn over de opvang van hun kind(eren). Bij onvrede kunnen ouders contact zoeken met de direct betrokken leidster of de leidinggevende. Wij streven er naar om met onze interne klachtenprocedure de klachten van ouders naar tevredenheid op te lossen. Dikwijls is er sprake van een misverstand en kan de betreffende leidster de ouders naar tevredenheid uitleg geven.

De interne klachtenprocedure

Kinderdagverblijf Dolfijn heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de directie. Zij is te bereiken per email: info@kinderdagverblijfdolfijn.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk d.m.v. een klachtenformulier ingediend.

Mocht interne klachtenafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.

Voortraject klacht

Als een ouder een klacht heeft gaan we er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de directie. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.

Indienen klacht

1.1  Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend (met het klachtenformulier zie bijlage). De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht.

1.2   Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en  kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

Ziektebeleid

Wanneer uw kind ziek wordt op het kinderdagverblijf, wordt bij 38,5° koorts contact opgenomen met een van de ouders/verzorgers. In overleg met u kan actie ondernomen worden. Bij 39° koorts moet het kind opgehaald worden. Indien een kind directe medische zorg nodig heeft, zal de eerste zorg daarnaar uit gaan. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk contact gezocht met u als ouder.

Wanneer uw kind ziek is en niet komt, verzoeken wij u het kinderdagverblijf te bellen. Wij willen dan ook graag weten wat er aan de hand is zodat we, indien nodig, andere ouders kunnen informeren over mogelijk besmettingsgevaar. Dolfijn adviseert nadrukkelijk uw kind te laten vaccineren volgens het programma van het Consultatiebureau en de GGD.

Stagebeleid

Naast beroepskrachten is er ook ruimte voor stagiaires.

Bij KDV Dolfijn is er plek voor stagiaires BOL (Beroeps Opleidende Leerweg; een fulltime opleiding) en voor één BBL (Beroeps Begeleidende leerweg; een combinatie van werken en leren) stagiaire.

Ten slotte is er elk seizoen; van januari t/m juni en van september tot december plek voor een werkveldoriëntatie/snuffelstage. Dit is één persoon per seizoen. Hiervoor kiezen wij om de kinderen niet met teveel verschillende gezichten de confronteren. 

Taken beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Kinderen begeleiden

 • Begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht.
 • Schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen, door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te ontwikkelen.
 • Begeleidt kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden.
 • Organiseert activiteiten gericht op ontwikkeling, eventueel buiten het kindercentrum.

Kinderen verzorgen

 • Draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van kinderen.

Informatie uitwisselen over kinderen en werkzaamheden

 • Houdt de ontwikkeling van kinderen bij.
 • Draagt zorg voor een goed (periodiek) contact met ouders/ verzorgers en informeert naar specifieke aandachtspunten (dagritme, voeding e.d.) en bijzonderheden van de op te vangen kinderen
 • Stemt met collega’s af over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht.

Ruimten en materiaal beschikbaar houden

 • Verricht licht huishoudelijke werkzaamheden in de groep en draagt mede zorg voor het beheer, de hygiëne en goede staat van de inventaris.

Verantwoordelijkheden en de minimale eisen van de stagiaire op de groep

De verantwoordelijkheden van stagiaire groeien gedurende het stagejaar van de stagiaire. Dit is afhankelijk op welke groep de stagiaire stage loopt en in welke jaar de stagiaire zich bevind. De praktijkopleider maakt samen met de stagiaire een leerplan voor de aankomende periode van een leerjaar. In het leerplan komen ook de voorwaarden, verwachtingen en de minimale eisen van de stagiaire van de aankomende periode. De verantwoordelijkheden en verwachtingen staan in het stagebeleid beschreven. Dit document is inzichtelijk voor ouders op kantoor of op de groep.

 

Begeleiding

De begeleiding van een stagiaire bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Het inwerken gebeurt volgens het inwerkschema, gedurende 4 weken.
 • De dagelijkse begeleiding vindt direct op de groep plaats. Aangezien de praktijkopleider die verantwoordelijk is voor de stagiaire, samen met haar op de groep werkt, kunnen er direct op de werkvloer aanwijzingen en feedback gegeven worden. De dagelijkse begeleiding kan per groep verschillend zijn. De begeleiding kan worden verzorgd door werkbegeleiders of praktijkbegeleiders.
 • Alleen in het begin van de BPV-periode vindt wekelijks gesprekken plaats.
 • De begeleidingsgesprekken tijdens de rest van de BPV-periode vinden om de twee weken plaats. In deze gesprekken komen leerdoelen, opdrachten, leerplan en vorderingen aan de orde.
 • Het begeleidingsgesprek heeft tot doel de deelnemer te ondersteunen tijdens het leerproces. De praktijkopleider bespreekt de opdrachten en geeft de stagiaire adviezen en tips over het functioneren en leren. De deelnemer krijgt de gelegenheid vragen te stellen.
 • Het voortgangsgesprek (evaluatie): dit gesprek is bedoeld om de voortgang van het leerproces te controleren. Er kan vastgesteld worden of alles volgens planning verloopt en of het programma bijgesteld moet worden om de opleidingsdoelen binnen de gestelde termijn te kunnen realiseren.

Bij BOL-deelnemers wordt het gesprek halverwege de opleidingsperiode gevoerd. Bij BBL-deelnemers vindt het gesprek aan het begin van de opleiding één keer per maand plaats en later naar behoefte.

 • De beoordelingsgesprekken vinden halverwege en aan het einde van de stageperiode plaats. Het kan ook voorkomen dat er drie beoordelingsgesprekken plaats vinden tijdens de stageperiode. Stagiaires doen hun proeven van bekwaamheid om te toetsen of de stagiaire de competentie en de interactievaardigheden beheersen.