Pedagogische kwaliteitsboom BSO

Het beleid van Dolfijn laat zich mooi samenvatten in onderstaande interactieve afbeelding. Lees meer over de visie van Dolfijn.


Bij Dolfijn werken we aan gezonde kinderopvang

Kinderdagverblijf Dolfijn kiest ervoor om als Gezonde Kinderopvangorganisatie structureel de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen te bevorderen. Samen met ouders spelen we een rol bij het aanleren van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen. Bij een gezonde leefstijl kun je denken aan thema’s zoals: voeding, bewegen, groen, zonbescherming en mediaopvoeding.

Aansluiten bij de ontwikkeling van het kind

Onze PM’ers richten zich op het aansluiten bij de ontwikkeling van ieder kind. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders. De PM’ers geven persoonlijke aandacht en begeleiden het kind, waar mogelijk, in hun weg naar zelfstandigheid en ontwikkeling. Dit doen zij door te focussen op de ‘zone van de naaste ontwikkeling’. Daarmee wordt het verschil tussen wat een kind zonder hulp kan doen en wat hij of zij met hulp kan doen, bedoeld. Door het kind te begeleiden met activiteiten die net buiten zijn/haar bereik liggen, leert het kind. Naast leren, ligt de focus op de BSO ook vooral op plezier maken en ontspannen.

Het goede voorbeeld geven

Onze PM’ers hebben een voorbeeldrol voor de kinderen. Kinderen leren door te kijken naar wat de volwassenen doen. De PM’ers geven daarom het goede voorbeeld. Daarnaast leggen ze aan de kinderen uit, welk gedrag in een bepaalde situatie gewenst is en waarom. Dit gebeurt altijd passend bij de leeftijd.

De zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen bevorderen

Het is belangrijk dat een kind leert om zelfstandig te functioneren. Onze pedagogische medewerkers stimuleren en begeleiden het kind bij het ontwikkelen van deze zelfredzaamheid. Dit doen zij door voldoende vaardigheden en afwisselende activiteiten aan te bieden en het kind zelfvertrouwen te geven. Stapje voor stapje wordt verwacht dat het kind meer zelf kan en ook gaat doen. ‘Zelf doen’ is een natuurlijke drang van (jonge) kinderen en een krachtige motor achter hun ontwikkeling.

Mogelijkheden bieden om te experimenteren

Het is belangrijk dat een kind leert om zelfstandig te functioneren. Onze pedagogische medewerkers stimuleren en begeleiden het kind bij het ontwikkelen van deze zelfredzaamheid. Dit doen zij door voldoende vaardigheden en afwisselende activiteiten aan te bieden en het kind zelfvertrouwen te geven. Stapje voor stapje wordt verwacht dat het kind meer zelf kan en ook gaat doen. ‘Zelf doen’ is een natuurlijke drang van (jonge) kinderen en een krachtige motor achter hun ontwikkeling.

KANS-activiteiten

Naast de wekelijkse activiteiten die op de BSO worden aangeboden, wordt er maandelijks ook een KANS-activiteit georgani­­­­seerd. KANS staat voor Korte Activiteit Na School. De kinderen kunnen ruim van tevoren al zien wat de activiteit inhoudt en bij sommige activiteiten is inschrijving nodig. Hierdoor leren kinderen om na te denken over wat ze wel en niet leuk vinden om aan mee te doen. De KANS-activiteiten zijn voldoende afwisselend en spreken andere thema’s aan zoals: creatief, sportief, techniek, koken en bakken en natuur.

Grenzen stellen en goed gedrag complimenteren

De PM’ers van de BSO stellen duidelijke grenzen aan het gedrag van het kind en zij complimenteren goed gedrag van het kind. Hierdoor leert het kind hoe het zich hoort te gedragen in verschillende situaties. Het kind leert daarnaast ook om te gaan met frustraties en conflicten én het leert wat goed gedrag hem/haar oplevert. Gewenst gedrag wordt beloond en ongewenst gedrag wordt gecorrigeerd. Bij Dolfijn worden geen kinderen gestraft. Dit heeft, aantoonbaar, geen positief effect op (jonge) kinderen, omdat zij nog niet in staat zijn de consequenties van hun gedrag juist in te schatten.

Kinderparticipatie

Bij de BSO van Dolfijn vinden wij het belangrijk om kinderen zelf te laten participeren. Zo denken ze mee met de invulling van activiteiten en mogen ze bijvoorbeeld speelgoed aandragen. Voor de oudere kinderen wordt dan een kindvergadering georganiseerd, zodat de kinderen hier hun meningen en bevindingen met elkaar en met de PM’ers kunnen delen. Door een kind mee te laten praten en de mogelijkheid te geven eigen ideeën te uiten wordt het zelfvertrouwen gestimuleerd. Daarnaast zijn; het luisteren naar elkaar, een eigen mening vormen en deze (leren) uiten, belangrijke waarden in onze democratische samenleving.

Ruimte voor vrij spel met verschillende materialen

Op alle groepen ligt voldoende speelgoed om mee te spelen. Het grootste gedeelte van dit speelgoed is altijd aanwezig en voor de kinderen is duidelijk waar het hoort te liggen. Op de BSO is veel speelgoed aanwezig wat fantasiespel stimuleert, zoals lego en poppenhuizen. Kinderen leren veel van vrij spel. Het is essentieel bij het ontwikkelen van fantasie en creativiteit, maar ook voor het ontwikkelen van het probleemoplossend vermogen van kinderen.

In gesprek met de kinderen gaan

Naast spelen, hebben de meeste kinderen ook de behoefte om te vertellen. Ze willen bijvoorbeeld vertellen over hun dag of hun nieuwe kleding. De meeste kinderen willen alleen hun verhaal kwijt en gaan dan verder met spelen, maar soms geeft dit aanleiding om in gesprek te gaan met het kind. Het kind heeft bijvoorbeeld ruzie gehad op school, de leerkracht was boos op hem of het kind heeft vragen over iets dat in het nieuws speelt. Onze PM’ers praten met het kind over de situatie en zorgen dat ze altijd beschikbaar zijn om met het kind in gesprek te gaan. Dit creëert veiligheid en vertrouwen voor het kind. Door in gesprek te gaan, wordt niet alleen het kind gehoord en gerustgesteld, maar het kind leert ook om de wereld om zich heen beter te begrijpen.

Samenspel bevorderen en waar nodig begeleiden

Naarmate kinderen ouder worden, krijgen ze steeds meer behoefte om samen te spelen. Het spel naast elkaar, wordt met elkaar en dit spel wordt vervolgens steeds complexer. Kinderen verzinnen regels en wijzen elkaar erop als ze zich niet aan de regels houden. Samen spelen is dan ook best ingewikkeld en er dient rekening te worden gehouden met de ander, de sociale regels en het kind moet leren om te delen. Samen spelen is dus niet alleen voor het plezier, maar het draagt ook bij aan de sociale ontwikkeling. Met name voor jonge kinderen is het van belang om het spel te begeleiden. Deze kinderen moeten nog veel leren en samenspelen leidt geregeld tot ruzie. Zij zijn nog niet in staat om dit zelfstandig op te lossen en hebben hierbij een volwassene nodig. Door op de juiste manier het kind te begeleiden bij het oplossen van conflicten en het samenspel, ontwikkelt het kind zich hierin.

Conflicten zelf, onder begeleiding oplossen

Kinderen komen geregeld in conflictsituaties terecht met andere kinderen. Ze kunnen veel leren van deze conflictsituaties met leeftijdsgenoten en met name van de begeleiding die de PM’er geeft. Kinderen kunnen op deze manier belangrijke lessen leren. Ze leren zich inleven in een ander en leren dat ze deel uitmaken van een grotere wereld van relaties. Al op jonge leeftijd dragen conflictsituaties bij aan de sociale en emotionele ontwikkeling. Kinderen leren bijvoorbeeld om te delen met andere kinderen en ze leren rekening te houden met wat de ander wil. Ook leren kinderen om voor zichzelf op te komen, hun gevoelens onder woorden te brengen en sorry te zeggen. Onze PM’ers begeleiden kinderen bij het oplossen van conflicten en geven hen hierin zoveel mogelijk zelfstandigheid. Op deze manier helpen ze de kinderen om zoveel mogelijk zelf tot oplossingen te komen. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de leeftijden van de betreffende kinderen.

Elkaar helpen, leren delen en op de beurt wachten

Op de BSO spelen en leren kinderen in een groep met veel andere kinderen van verschillende leeftijden. Dit is een andere situatie dan als ze thuis zijn. Thuis zijn er (meestal) minder kinderen en krijgen ze dus meer aandacht van hun ouders/verzorgers. Thuis spelen de kinderen daarnaast met speelgoed wat van hun zelf is, terwijl ze op de BSO vooral moeten delen. Sommige kinderen vinden dit erg moeilijk en hebben daarin begeleiding nodig. Deze begeleiding wordt door de PM’ers geboden. Zij stimuleren daarnaast ook om de kinderen elkaar te laten helpen. Ook leren de kinderen in de grote groep om op hun beurt te wachten als ze bijvoorbeeld iets willen vertellen of vragen. Al deze vaardigheden en situaties dragen bij aan de sociale-emotionele ontwikkeling.

Bekende en vertrouwde gezichten op de groep

Op onze groepen staan vaste PM’ers, zodat de kinderen zo vaak als mogelijk dezelfde PM’ers zien. Op deze manier kan er een veilige relatie worden opgebouwd tussen het kind en de PM’er. Dit geeft vertrouwen. Op iedere groep staan maximaal vier verschillende vaste krachten. Soms wordt met invalkrachten, binnen het team van Dolfijn, gewerkt. Dit gebeurt voornamelijk tijdens vakanties en bij ziekte van een vaste PM’er.

Stamgroepen met leeftijdsgenoten

Bij de BSO van Dolfijn wordt gewerkt met stamgroepen. Per locatie zijn meerdere stamgroepen aanwezig en zij kunnen ook met elkaar spelen en van elkaar leren. In de stamgroep zitten alleen leeftijdsgenoten. Hierdoor hebben kinderen altijd bekende leeftijdsgenootjes om zich heen. Dit draagt bij aan een vertrouwde omgeving voor het kind en dat heeft een positief effect op de algehele ontwikkeling.

Het creëren van speelhoeken

Om het spelgedrag van kinderen te stimuleren en te begeleiden, maken we bij de BSO van Dolfijn gebruik van speelhoeken. Zo hebben wij in iedere groep o.a. een bouwhoek, spelletjeshoek en een huishoek. Het speelgoed is netjes geordend en de kinderen kunnen dit altijd zelf pakken om mee te spelen. Als kinderen in de hoeken spelen, worden zij minder afgeleid door ander speelgoed en andere kinderen. Op deze manier kunnen ze gerichter spelen en tevens hun concentratieboog vergroten.

Gezamenlijke eetmomenten

Op de BSO van Dolfijn worden standaard eetmomenten aangehouden. Het eerste moment is direct na schooltijd. Dit is tevens een rustmoment voor de kinderen en ze krijgen de ruimte om te vertellen over hoe hun dag was. Daarnaast kunnen de kinderen zien welke vriendjes en vriendinnetjes die dag ook op de BSO zijn en kunnen ze alvast bespreken wat ze na het eetmoment gaan doen en met wie. De eetmomenten bieden structuur aan de dag voor zowel de kinderen als de PM’ers.

Ontwikkelen van persoonlijke competenties

Het ontwikkelen van persoonlijke competenties stelt het kind in staat om problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. Onder persoonlijke competenties vallen: kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten die ervoor zorgen dat het kind optimaal kan functioneren. De ontwikkeling hiervan gebeurt grotendeels vanzelf, maar het creëren van een veilige omgeving met voldoende leermomenten en uitdagingen draagt hieraan bij.

Gelegenheid bieden om normen en waarden eigen te maken

Vanuit huis krijgen kinderen normen en waarden mee, maar in de opvang krijgen ze soms te maken met andere normen en waarden. Het is belangrijk dat een kind waarden en normen zich eigen kan maken. In de opvang bieden wij voldoende gelegenheid voor het kind om met dit onderwerp bezig te zijn. Voorbeelden hiervan zijn, het nakomen van afspraken en regels, het stimuleren van een respectvolle omgang met andere kinderen en hun gevoelens, het aanleren van oplossingsgerichte strategieën en het bewust maken van oorzaak en gevolg.

Ontwikkelen van sociale competenties

Om te kunnen functioneren in de huidige maatschappij is het belangrijk dat de sociale competenties goed ontwikkeld zijn. Al meteen vanaf de geboorte dragen ervaringen bij aan de ontwikkeling van dit domein. Bij de ontwikkeling van de sociale competenties behoren het opdoen van sociale kennis en het leren van sociale vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn: jezelf in een ander leren verplaatsen, kunnen communiceren, luisteren, samenwerken, een compliment geven, helpen om conflicten te voorkomen en op te lossen en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.

Een gevoel van emotionele veiligheid

Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid is de meest basale pedagogische doelstelling voor alle vormen van kinderopvang. Ieder kind heeft het nodig om emotionele veiligheid te voelen om zich te kunnen ontwikkelen. Een kind dat zich niet veilig voelt in een omgeving, is beperkt in staat om indrukken en ervaringen op te doen.

Bij kinderdagverblijf Dolfijn hanteren we een mediabeleid

Bij kinderdagverblijf Dolfijn hanteren we een mediabeleid. Dolfijn kiest ervoor om als kinderopvangorganisatie structureel de gezondheid en ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Ook is er daarom binnen onze organisatie aandacht voor media en alles wat daarbij hoort. In ons mediabeleid staat de ‘mediadiamant’ centraal. Hierin is aandacht voor: plezier, inhoud, veiligheid, samen en balans.

Klik op het info-icoon bij een van de onderwerpen voor uitleg over dat pedagogisch aspect.