Pedagogische kwaliteitsboom KDV

Het beleid van Dolfijn laat zich mooi samenvatten in onderstaande interactieve afbeelding. Lees meer over de visie van Dolfijn.


Bij Dolfijn werken we aan gezonde kinderopvang

Kinderdagverblijf Dolfijn kiest ervoor om als Gezonde Kinderopvangorganisatie structureel de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen te bevorderen. Samen met ouders spelen we een rol bij het aanleren van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen. Bij een gezonde leefstijl kun je denken aan thema’s zoals: voeding, bewegen, groen, zonbescherming en mediaopvoeding.

Aansluiten bij de ontwikkeling van het kind

Onze PM’ers richten zich op het aansluiten bij de ontwikkeling van ieder kind. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders. De PM’ers geven persoonlijke aandacht en begeleiden het kind in hun weg naar zelfstandigheid en ontwikkeling. Dit doen zij door te focussen op de ‘zone van de naaste ontwikkeling’. Daarmee wordt het verschil tussen; wat een kind zonder hulp kan doen en wat hij of zij met hulp kan doen, bedoeld. Door het kind te begeleiden met activiteiten die net buiten zijn/haar bereik liggen, leert het kind.

Het goede voorbeeld geven

Onze PM’ers hebben een voorbeeldrol voor de kinderen. Kinderen leren door te kijken naar wat de volwassenen doen. De PM’ers geven daarom het goede voorbeeld. Daarnaast leggen ze aan de kinderen uit, welk gedrag in een bepaalde situatie gewenst is en waarom. Dit gebeurt altijd passend bij de leeftijd.

De zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen bevorderen

Het is belangrijk dat een kind leert om zelfstandig te functioneren. Onze pedagogische medewerkers stimuleren en begeleiden het kind bij het ontwikkelen van deze zelfredzaamheid. Dit doen zij door voldoende vaardigheden en afwisselende activiteiten aan te bieden en het kind zelfvertrouwen te geven. Stapje voor stapje wordt verwacht dat het kind meer zelf kan en ook gaat doen. ‘Zelf doen’ is een natuurlijke drang van jonge kinderen en een krachtige motor achter hun ontwikkeling.

Mogelijkheden bieden om te experimenteren

Door te experimenteren leren kinderen. Onze PM’ers bieden veel activiteiten aan, waarbij kinderen kunnen experimenteren, maar de kinderen krijgen hier tijdens het vrij spel ook de ruimte voor. Dit kan bijvoorbeeld experimenteren met nieuwe materialen zijn. Dit begint al bij de babygroepen. Op deze manier worden hun zintuigen geprikkeld en wordt onder andere de fijne motoriek gestimuleerd. Risicovol spelen is ook een onderdeel van het experimenteren van kinderen. Door niet altijd meteen gedrag af te keuren of een kind ergens voor te behoeden, leert het kind beter wat de consequenties zijn van zijn of haar gedrag. Onze pedagogische medewerkers maken hierin altijd een weloverwogen besluit, waarin de veiligheid van het kind voorop staat.

Het maken van uitstapjes

Onze PM’ers plannen geregeld uitstapjes met de kinderen. Deze uitstapjes zijn, bijna altijd, gerelateerd aan het thema dat op dat moment geldt. Op deze manier wordt de wereld van de kinderen steeds groter en gaat het thema meer leven bij de kinderen. Ook leren ze, door ervaringen en nieuwe situaties, met andere gevoelens zoals angst om te gaan. Om het maken van deze uitstapjes in goede banen te leiden, zijn hier strikte afspraken voor.

Grenzen stellen en goed gedrag complimenteren

De PM’ers van Dolfijn stellen duidelijke grenzen aan het gedrag van het kind en zij complimenteren goed gedrag van het kind. Hierdoor leert het kind hoe het zich hoort te gedragen in verschillende situaties. Het kind leert daarnaast ook om te gaan met frustraties en conflicten én het leert wat goed gedrag hem/haar oplevert. Gewenst gedrag wordt beloond en ongewenst gedrag wordt gecorrigeerd. Bij Dolfijn worden geen kinderen gestraft. Dit heeft, aantoonbaar, geen positief effect op jonge kinderen, omdat zij nog niet in staat zijn de consequenties van hun gedrag juist in te schatten.

Werken met thema’s om verschillende onderwerpen te behandelen

Bij kinderdagverblijf Dolfijn wordt gewerkt met verschillende thema’s. Deze zijn afkomstig uit twee programma’s: ‘Piramide’ en ‘startblokken’. ‘Piramide’ is een educatieve aanpak waarin via 11 thema’s een brede ontwikkeling wordt gestimuleerd. De thema’s worden door onze pedagogische medewerkers ingevuld om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de kinderen in de groep. ‘Startblokken’ is tevens een educatieve methode, welke zich richt op de totale ontwikkeling van kinderen. Vijf kernactiviteiten staan hierbij centraal: spelactiviteiten, constructie- en beeldende activiteiten, gespreksactiviteiten, lees- en schrijfactiviteiten en reken- en wiskundige activiteiten. Deze kernactiviteiten worden door de pedagogische medewerkers verbonden aan de thema’s. Op deze manier wordt de wereld van de kinderen steeds groter en daarnaast worden zij goed voorbereid op het onderwijs.

Ruimte voor vrij spel met verschillende materialen

Op alle groepen ligt voldoende speelgoed om mee te spelen. Het grootste gedeelte van dit speelgoed is altijd aanwezig en voor de kinderen is duidelijk waar dat het hoort te liggen. De PM’ers bieden echter ook speelgoed aan, wat niet standaard op de groep ligt. Dit verhoogt de interesse van de kinderen, omdat het specialer of nieuw is. Daarnaast worden kinderen voornamelijk gestimuleerd om met passief speelgoed te spelen. Dit is speelgoed dat uit zichzelf niets doet. Het maakt geen geluid en het beweegt niet. Het kind krijgt dus de vrijheid om zelf te ontdekken wat hij of zij met het speelgoed kan doen. Door deze vrijheid ontwikkelt het kind zelfbewustzijn en worden de creativiteit en vindingrijkheid gestimuleerd.

Boekjes voorlezen over verschillende thema’s

De PM’ers lezen geregeld een boekje of verhaal voor aan de kinderen. Naast dat dit een rustmoment creëert voor de kinderen, is dit ook bevorderlijk voor de ontwikkeling van het taalbegrip en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook leert het kind de wereld om zich heen beter begrijpen. Met boekjes kan daarnaast veel aandacht besteed worden aan de beleving van emoties en gevoelens. Het kind kan zichzelf herkennen in de situaties die worden verteld en hiervan leren om zichzelf beter te begrijpen. Boekjes zetten daarnaast aan tot gesprekjes met de kinderen over de onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Meerdere PM’ers bij Dolfijn zijn opgeleid tot voorleescoördinator en zij bewaken hierin het beleid.

Rustige speelplekjes en een maximaal aantal kinderen per plek

In alle groepen bij Dolfijn worden voldoende rustige speelplekjes gecreëerd, waar kinderen samen of alleen kunnen spelen. Door de prikkels zoveel mogelijk te beperken, wordt naast het spelgedrag ook de sociale ontwikkeling bevordert. Kinderen kunnen ongestoord met elkaar kletsen en spelen. Ook komen ze niet, onnodig, in conflict met elkaar, doordat er een maximaal aantal kinderen per plek geldt. Conflicten en met name conflicten oplossen zijn goed voor de ontwikkeling van een kind, maar kinderen moeten ook kunnen spelen in rust. Om die reden creëren wij rustige speelplekjes met een maximaal aantal kinderen per plek.

Conflicten zelf, onder begeleiding oplossen

Kinderen komen geregeld in conflictsituaties terecht met andere kinderen. Ze kunnen veel leren van deze conflictsituaties met leeftijdsgenoten en met name van de begeleiding die de PM’er geeft. Kinderen kunnen op deze manier belangrijke lessen leren. Ze leren zich inleven in een ander en leren dat ze deel uitmaken van een grotere wereld van relaties. Al op jonge leeftijd dragen conflictsituaties bij aan de sociale en emotionele ontwikkeling. Jonge kinderen leren bijvoorbeeld om te delen met andere kinderen en ze leren rekening te houden met wat de ander wil. Ook leren kinderen om voor zichzelf op te komen, hun gevoelens onder woorden te brengen en sorry te zeggen. Onze PM’ers begeleiden kinderen bij het oplossen van conflicten en geven hen hierin zoveel mogelijk zelfstandigheid. Op deze manier helpen ze de kinderen om zoveel mogelijk zelf tot oplossingen te komen. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de leeftijden van de betreffende kinderen.

Elkaar helpen, leren delen en op de beurt wachten

Op het kinderdagverblijf spelen en leren kinderen in een groep met veel andere kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Dit is een andere situatie dan als ze thuis zijn. Thuis zijn er (meestal) minder kinderen en krijgen ze dus meer aandacht van hun ouders/verzorgers. Thuis spelen de kinderen daarnaast met speelgoed wat van hun zelf is, terwijl ze op het dagverblijf vooral moeten delen. Sommige kinderen vinden dit erg moeilijk en hebben daarin begeleiding nodig. Deze begeleiding wordt door de PM’ers geboden. Zij stimuleren daarnaast ook om de kinderen elkaar te laten helpen. Ook leren de kinderen in de grote groep om op hun beurt te wachten. Dit begint al bij de baby’s die even moeten wachten op hun fles of hun één op één momentje en dit gaat verder bij de peuters die om de beurt op de loopfiets mogen. Al deze vaardigheden en situaties dragen bij aan de sociale-emotionele ontwikkeling.

Vaste gezichten op de groep

Op onze groepen staan vaste PM’ers, zodat de kinderen zo vaak als mogelijk dezelfde PM’ers zien. Op deze manier kan er een veilige relatie worden opgebouwd tussen het kind en de PM’er. Dit geeft vertrouwen. Op iedere groep staan maximaal drie verschillende vaste PM’ers. Soms wordt met invalkrachten, binnen het team van Dolfijn, gewerkt. Dit gebeurt voornamelijk tijdens vakanties en bij ziekte van een vaste PM’er.

Horizontale groepen

Bij kinderdagverblijf Dolfijn wordt gewerkt met horizontale groepen. Hierdoor hebben kinderen altijd bekende leeftijdsgenootjes om zich heen. Dit draagt bij aan een vertrouwde omgeving voor het kind en dat heeft een positief effect op de algehele ontwikkeling. Wij hebben op beide locaties groepen van 0-2 jaar en van 2-4 jaar.

Het creëren van speelhoeken

Om het spelgedrag van kinderen te stimuleren en te begeleiden, maken we bij Dolfijn gebruik van speelhoeken. Zo hebben wij in iedere groep onder andere een leeshoek, een bouwhoek en een poppenhoek. Deze hoeken worden ook aangepast naar het thema. Op deze manier gaat het thema meer leven bij de kinderen. Als kinderen in de hoeken spelen, worden zij daarnaast minder afgeleid door ander speelgoed en andere kinderen. Op deze manier kunnen ze gerichter spelen en tevens hun concentratieboog vergroten.

Het aanhouden van een dagritme

Bij Dolfijn wordt een standaard dagritme aangehouden. Dit verschilt per leeftijd. De baby's nemen hun eigen dagritme mee van thuis en hier wordt rekening mee gehouden op het dagverblijf. Als de kinderen ouder worden, rollen ze langzaam in het vaste dagritme van de groep. Het dagritme wordt visueel gemaakt aan de hand van PUK-kaartjes. Dit zijn pictogrammen met daarop de activiteiten van de dag. De meeste activiteiten komen dagelijks terug zoals: de kring, eetmomenten, slapen en de toiletbezoeken. Op deze manier weten kinderen goed wat ze kunnen verwachten op een dag en hebben ook de PM’ers hieraan houvast.

Ontwikkelen van persoonlijke competenties

Het ontwikkelen van persoonlijke competenties stelt het kind in staat om problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. Onder persoonlijke competenties vallen: kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten die ervoor zorgen dat het kind optimaal kan functioneren. De ontwikkeling hiervan gebeurt grotendeels vanzelf, maar het creëren van een veilige omgeving met voldoende leermomenten en uitdagingen draagt hieraan bij.

Gelegenheid bieden om normen en waarden eigen te maken

Vanuit huis krijgen kinderen normen en waarden mee, maar in de opvang krijgen ze soms te maken met andere normen en waarden. Het is belangrijk dat een kind waarden en normen zich eigen kan maken. In de opvang bieden wij voldoende gelegenheid voor het kind om met dit onderwerp bezig te zijn. Voorbeelden hiervan zijn, het nakomen van afspraken en regels, het stimuleren van een respectvolle omgang met andere kinderen en hun gevoelens, het aanleren van oplossingsgerichte strategieën en het bewust maken van oorzaak en gevolg.

Ontwikkelen van sociale competenties

Om te kunnen functioneren in de huidige maatschappij is het belangrijk dat de sociale competenties goed ontwikkeld zijn. Al meteen vanaf de geboorte dragen ervaringen bij aan de ontwikkeling van dit domein. Bij de ontwikkeling van de sociale competenties behoren het opdoen van sociale kennis en het leren van sociale vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn: jezelf in een ander leren verplaatsen, kunnen communiceren, luisteren, samenwerken, een compliment geven, helpen om conflicten te voorkomen en op te lossen en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.

Een gevoel van emotionele veiligheid

Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid is de meest basale pedagogische doelstelling voor alle vormen van kinderopvang. Ieder kind heeft het nodig om emotionele veiligheid te voelen om zich te kunnen ontwikkelen. Een kind dat zich niet veilig voelt in een omgeving, is beperkt in staat om indrukken en ervaringen op te doen.

Bij kinderdagverblijf Dolfijn hanteren we een mediabeleid

Dolfijn kiest ervoor om als kinderopvangorganisatie structureel de gezondheid en ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Ook is er daarom binnen onze organisatie aandacht voor media en alles wat daarbij hoort. In ons mediabeleid staat de ‘mediadiamant’ centraal. Hierin is aandacht voor: plezier, inhoud, veiligheid, samen en balans.

Klik op het info-icoon bij een van de onderwerpen voor uitleg over dat pedagogisch aspect.